Boekingsvoorwaarde
Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van de boeking verklaart de cliënt akkoord met de voorwaarde.

De therapeut gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van patiënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. Therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 12 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beiden het ouderlijk gezag hebben.

De therapeut houdt een patiëntendossier bij. De patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.

De therapeut zal nooit beweren de plek van een arts in te nemen.
De therapeut verplicht zich de patiënt correct door te verwijzen naar een collega-zorgverlener of een arts, indien de behandeling niet effectief en/of toereikend is.


Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Algemene voorwaarden van Hijama & Cupping Clinic gevestigd te Breda ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder KvK nummer: 76397467.
2. Deze voorwaarden worden via de website van Hijama & Cupping Clinic (www.hijamacuppingclinic.nl) gecommuniceerd en wordt op verzoek toegezonden via e-mail.
3. Elke rechtsbetrekking tussen Hijama & Cupping Clinic en de behandelingen, hierna te noemen “Diensten”, die door Hijama & Cupping Clinic worden georganiseerd, cliënt wordt uitsluitend beheerst door de onderhevige voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van cliënt gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
5. De in de artikelen opgenomen bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en/of overeenkomst welke aangegaan wordt tussen Hijama & Cupping Clinic en cliënt, tenzij door Hijama & Cupping Clinic uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zal zijn afgeweken.
6. Je aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden als cliënt.

Artikel 2 Aanvragen
1. Aanvragen voor Behandelingen en Diensten geschieden via het inschrijfformulier op de website, per e-mail of telefonisch en geschieden op volgorde van binnenkomst. Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de Dienst door Hijama & Cupping Clinic aan cliënt. Deze bevestiging vindt per email, whatsapp of mondeling plaats. Is de afspraak mondeling gemaakt dan is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om zelf de afspraak te noteren in zijn eigen agenda, er wordt geen bevestiging via de email of whatsapp verstuurd. 
2. Prijzen zijn vermeld in Euro en inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Aanvraag voor een Dienst impliceert automatisch en onmiddellijk, dat cliënt verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat cliënt zelf volledige verantwoording draagt voor de gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
1. Hijama & Cupping Clinic zal zich te allen tijde inspannen de dienst naar beste kunnen uit te voeren. Hijama & Cupping Clinic is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat cliënt beoogde.
2. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Hijama & Cupping Clinic aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst, tijdig aan Hijama & Cupping Clinic worden verstrekt.
3. Hijama & Cupping Clinic is gerechtigd bij de uitvoering van de dienst derden in te schakelen.
4. Hijama & Cupping Clinic is niet verantwoordelijk voor het verkeerd toepassen van producten.

Artikel 4 Behandelingen
1. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Hijama & Cupping Clinic aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Hijama & Cupping Clinic worden verstrekt.
2. Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Hijama & Cupping Clinic tevens wordt dit verwacht van cliënt.
3. Wederzijds respect in een veilige sfeer is voor zowel Hijama & Cupping Clinic als cliënt een vanzelfsprekendheid.
4. Hijama & Cupping Clinic behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren zonder opgave van reden.
5. Bij het laat komen bij een behandeling kan de verloren tijd niet worden ingehaald.

Artikel 5 Wijziging & Annulering
1. Hijama & Cupping Clinic heeft het recht om behandeling(en) te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte of overmacht. In geval van annulering door Hijama & Cupping Clinic heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde geld. De cliënt heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
2. In geval van wijziging en of annulering door Hijama & Cupping Clinic, zal cliënt op de hoogte worden gesteld van opnieuw inplannen van de geannuleerde dienst.

Artikel 6 Wijziging & Annulering door cliënt

1. Annulering (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) is uitsluitend schriftelijk of telefonisch (e-mail, sms, whatsapp) mogelijk.
2. Bij annulering 48 uur voor de behandeling wordt er geen kosten in rekening gebracht alleen als er een afspraak op een Sunnah dag is gemaakt, dan komt 50% van het bedrag in rekening. Bij annuleringen 24 uur voor de behandeling en op de dag van de behandeling zelf wordt 100% van de behandeling in rekening gebracht. In sommige gevallen kan de afspraak verplaatst worden. Binnen 5 dagen dient er een nieuwe datum afgesproken te worden, zo niet dan vervalt de afspraak en is geen teruggave van het aanbetaalde bedrag.

Indien de cliënt zonder iets te laten weten niet naar de afspraak komt opdagen, zullen de volledige kosten van de behandeling in rekening gebracht worden. 
Indien cliënte te laat is, of als door andere omstandigheden de behandeling ingekort moet worden, is Hijama & Cupping Clinic niet aansprakelijk voor restitutie.

Artikel 7 Betaling
1. De aanbetalingen van de behandelingen dienen na het inplannen van de afspraak binnen 24 uur betaald te worden, anders kan de afspraak worden geannuleerd.
3. In geval van niet tijdige betaling zoals omschreven in lid 2 van dit artikel, is Hijama & Cupping Clinic te allen tijde gerechtigd geen reservering voor dienst in haar agenda op te nemen. Is dit het geval, dan vervalt hiermee het recht tot dienst voor cliënt.
4. Diensten voor pakketten met meerdere behandelingen en cadeaubonnen zijn tot 1 jaar na factuurdatum geldig. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken binnen de termijn van 1 jaar na factuurdatum. Hierna vervalt het recht tot Dienst voor cliënt, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.
5. Hijama & Cupping Clinic behoudt zich het recht voor tot tussentijdse prijswijzigingen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Hijama & Cupping Clinic is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen of meegebrachte materialen van cliënt gedurende de dienst.
2. Hijama & Cupping Clinic op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enig lichamelijk of geestelijk letsel dat cliënt overkomt tijdens of als gevolg van deelname aan dienst.
3. Aansprakelijkheid van Hijama & Cupping Clinic voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
4. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Hijama & Cupping Clinic uit hoofde van een gebeurtenis – daaronder begrepen een nalaten – die tot aansprakelijkheid leidt, is beperkt tot de kosten van de dienst waarmee de schade een verband heeft.
5. Eventuele klachten over een behandeling dienen minimaal 24 uur na de behandeling schriftelijk, per e-mail, aan ons kenbaar gemaakt te worden met een maximum van 7 dagen.

Artikel 9 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit nadrukkelijk door een der partijen is gemeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 2. Bij aanvraag voor een dienst worden de persoonsgegevens van cliënt gebruikt volgens bepalingen in de Privacy Verklaring. 

1. Leveringsvoorwaarden:

- Alle rechten voorbehouden aan Hijama & Cupping Clinic
- Hijama & Cupping Clinic heeft het recht haar algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen.
- Pakketten worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling verzonden via Post NL, DHL of DPD met track & trace.
Het kan echter voorkomen dat een artikel (tijdelijk) niet leverbaar is of wegens drukte dat de levertijd langer is
In dat geval houdt Hijama & Cupping Clinic uw bestelling aan maximaal 14 dagen.

Verzendkosten zijn inclusief behandeling, verpakking en frankering. Uw pakket wordt op eigen risico verzonden, maar er wordt bijzondere zorg besteed aan breekbare voorwerpen.

Onze dozen zijn groot genoeg om uw artikelen goed beschermd te kunnen verzenden.

De verzendkosten
De verzendkosten worden per gewicht en land bepaald.
Bestellingen kunnen gratis op afspraak opgehaald worden in Breda.

2. Aansprakelijkheid:

- Hijama & Cupping Clinic is niet aansprakelijk voor verlies of schade ontstaan tijdens transport.
- Hijama & Cupping Clinic verplicht zich hierbij tot het deugdelijk verpakken van goederen opdat de kans op schade tot een minimum wordt beperkt.
- Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

- Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

3. Prijswijzigingen:

- Hijama & Cupping Clinic is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen.
Dit hoeft voor bestaande bestellingen geen invloed te hebben anders word dit vooraf verzending gemeld.

4. Bestellingen:

- Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Dit houd in dat zodra u de bestelling afrond deze rechtsgeldig is en de betaling voldaan moet zijn via Ideal.
- Alle goederen blijven eigendom van Hijama & Cupping Clinic tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
- In het algemeen geld: binnen 5 werkdagen verzonden.
Het kan echter voorkomen dat een artikel (tijdelijk) niet leverbaar is of wegens drukte dat de levertijd langer is
In dat geval houdt Hijama & Cupping Clinic uw bestelling aan.
- Of er word een vergelijkbaar artikel meegezonden.
- Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. Dit houd in langer dan 6 weken.
U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
- Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.


5. Retour en annulering van uw geplaatste bestelling:

- Annuleren en retourneren kan binnen 14 dagen na ontvangen van de bestelling zolang de producten ongeopend en ongebruikt zijn.

Melden van rerour gaat via info@hijamacuppingclinic.nl

Retouradres: Hooilaan 1, 4816EM Breda


Betalen:
Betaling kan op 2 manieren geschieden:
- U betaald vooraf door het totaalbedrag over te maken op onze bankrekening onder vermelding van het ordernummer dat in uw ontvangen e-mail staat vermeld of u kiest voor Ideal.
Bij betaling vooraf dient u het verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen over te maken op onderstaand banknummer.

Hijama & Cupping Clinic is niet aansprakelijk voor problemen en/of schade veroorzaakt
door verkeerd gebruik.

 

6. Retourneren

- Nadat u de bestelling heeft ontvangen, heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De consument kan via info@hijamacuppingclinic.nl bekend maken om zijn bestelling te retourneren. 

- Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Producten zoals poeders die open gemaakt zijn kunnen niet meer geroutineerd worden.
Thee kruiden, honingen en op maat gemaakte producten kunnen niet geroutineerd worden.

- Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

- Retourzendingen dienen altijd met een track & trace code verzonden te worden. 

- Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.
Na ontvangst van de product(en), het het bedrag binnen 5 werkdagen overgemaakt.

7. Kosten van het terugzenden

De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor de klant in rekening.

 

Hijama & Cupping Clinic is niet aansprakelijk voor het verkeerd gebruik van onze producten, problemen en/of schade veroorzaakt door de consument of het verzendbedrijf.